วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การพับหงส์

งานพับกระดาษรูปหงส์
อุปกรณ์ที่ใช้
1. กระดาษห่อของขวัญแบบคละสีต่าง ๆ
2. กาวลาเท็กซ์
3. ไม้บรรทัด
4. กรรไกร คัตเตอร์
5. ลูกตาพลาสติก
6. ดินสอ
7. ไม้ไอติม
8. กระดาษแข็ง
ขั้นตอนการทำ
งานพับกระดาษเป็นรูปหงส์มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การพับกระดาษ

1. นำไม้บรรทัดมาวัดความกว้างและความยาวของกระดาษ
2. ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดกระดาษแต่ละชิ้นออกมา
3. พับกระดาษตามยาวลงมาครึ่งหนึ่งรีดกระดาษให้เรียบร้อย
4. พับกระดาษเข้าหากันรีดกระดาษให้เรียบ
5. พับกระดาษด้านซ้ายให้อยู่ตรงกลางรีดกระดาษให้เรียบ
6. พับกระดาษด้านขวาให้อยู่ตรงกลางรีดกระดาษให้เรียบ
7. กลับกระดาษอีกด
8. พับมุมกระดาษด้านขวารีดให้เรีย
9. พับมุมกระดาษด้านซ้ายรีดให้เรียบ
10. พับกระดาษด้านขวาเข้าหากันรีดให้เรียบ
11. พับกระดาษด้านซ้ายเข้าหากันรีดให้เรียบ
12. พับกระดาษด้านขวาและซ้ายเข้าหากันก็จะได้ดังภาพ
13. พับกระดาษด้านขวาและซ้ายเข้าหากันก็จะได้ดังภาพ
14. สรุปขั้นตอนการพับกระดาษ
15. พับกระดาษเสร็จแล้วนำมาเสียบกระดาษต่อ ๆ กัน
16. 1 แถวใช้กระดาษพับแล้ว 24 ชิ้น

2. ขั้นตอนการประกอบตัวหงส์
1. นำกระดาษที่พับเสร็จแล้วเอาด้าน A มา 2 ชิ้น
2. นำกระดาษอีก 1 ชิ้นทากาวเข้าไปในช่องทั้งสอง 2 ด้าน
3. นำกระดาษที่ทากาวเสร็จแล้วมาเสียบกระดาษตรงกลาง
4. นำกระดาษอีก 1 ชิ้นจับคู่กันดังภาพ
5. นำกระดาษที่ทากาวเสร็จแล้วมาเสียบตรงกลาง
เข้าหากัน
6. ทำอย่างนี้เหมือนกันจนครบ 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
ชั้นที่ 2 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
7. ชั้นที่ 3 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น ทากาวเสียบสับหว่างให้ครบชั้น
8. ชั้นที่ 4 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น นำกระดาษด้าน B
9. ชั้นที่ 5 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น

ชั้นที่ 6 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
ชั้นที่ 7 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
ชั้นที่ 8 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
นำกระดาษด้าน B ทากาวเสียบสับหว่างให้ครบชั้น
10. ได้ส่วนตัวหงส์ดังภาพ

3.ขั้นตอนการเข้าอกหงส์

1. ชั้นที่ 1 ใช้กระดาษ 8 ชิ้น นำกระดาษด้าน B ทากาวเสียบสับหว่างให้ครบชั้น
2. ชั้นที่ 2 ใช้กระดาษ 7 ชิ้น

4. ขั้นตอนการเข้าปีกหงส์

ชั้นที่ 1 ใช้กระดาษข้างละ 4 ชิ้น (ขวา) และ (ซ้าย)
ชั้นที่ 2 ใช้กระดาษข้างละ 3 ชิ้น (ขวา) และ (ซ้าย)
ชั้นที่ 3 ใช้กระดาษข้างละ 2 ชิ้น (ขวา) และ (ซ้าย)
ชั้นที่ 4 ใช้กระดาษข้างละ 1 ชิ้น (ขวา) และ (ซ้าย)
นำกระดาษด้าน A ทากาวเสียบสับหว่างต่อจากชั้นแรกของการเข้าอกให้ครบชั้น ทำเหมือนกันทั้งปีกซ้ายและปีกขวา
2. เสร็จขั้นตอนการเข้าปีกหงส์

ไม่มีความคิดเห็น: